Shape online

Dit zijn de algemene voorwaarden van shape online. Het adres van shape online is Helleberg 6, 5508 BL Veldhoven, met het KvK-nummer 85881937.

Mocht u vragen hebben over deze voorwaarden, dan kunt u contact opnemen via info@shapeonline.nl .

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.

 1. Dienstverlening

Onze dienstverlening bestaat uit online marketing werkzaamheden en advies voor bedrijven.

 1. Toepassing Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen shape online en u (de Opdrachtgever). Wij zullen deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.shapeonline.nl.

 1. Totstandkoming opdracht

De opdracht komt tot stand op het moment dat Opdrachtnemer de ondertekende overeenkomst terugontvangt.

 1. Offertes en aanbiedingen

4.1. Alle door shape online gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige opdrachten).

4.2. Als de Opdrachtgever aan shape online gegevens verstrekt, mag shape online ervan uitgaan dat deze kloppen en zal shape online de offerte hierop baseren.

 1. Prijs

5.1. shape online mag de prijs voor de dienstverlening tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.

5.2. Als shape online genoodzaakt is om de prijs te verhogen door de omstandigheden genoemd in het vorige artikel, dan heeft de Opdrachtgever het recht de opdracht te annuleren. Reeds gemaakte kosten of uren worden in rekening gebracht. Opdrachtgever heeft in dergelijke gevallen geen recht op compensatie of schadevergoeding.

5.3. De prijs is exclusief eventuele onkosten van shape online en exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.

 1. Betaling en incassokosten

6.1. Opdrachtgever moet altijd binnen dertig dagen na factuurdatum betalen. shape online zal maandelijks factureren.

6.2. Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

6.3. Als Opdrachtgever in verzuim is, is hij tevens alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan shape online. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:
• 15% over de eerste €2.500;
• 10% over het deel dat daarna overblijft, tot €5.000;
• 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €10.000;
• 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €200.000;
• 0,5% over het overige deel, waarbij de totale incassokosten maximaal €6.775 bedragen.

6.4. De volledige vordering van shape online op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als:
• Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt;
• Opdrachtgever failliet is verklaard of in surseance van betaling verkeert;
• Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;
• Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

 1. Uitvoeringstermijn

7.1. Als Opdrachtgever een vooruitbetaling is verschuldigd of informatie of materialen ter beschikking moet stellen, gaat de termijn waarbinnen shape online de werkzaamheden moet afronden pas in als de betaling, informatie of materialen zijn ontvangen door Shape online.

7.2. Als voor de uitvoering van de opdracht een termijn is overeengekomen of opgegeven, is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever shape online eerst schriftelijk in gebreke te stellen.

7.3. Opdrachtgever kan de opdracht niet ontbinden door termijnoverschrijding van shape online. Dit geldt niet als de uitvoering blijvend onmogelijk is of als shape online de opdracht ook niet uitvoert binnen een door shape online opnieuw schriftelijk medegedeelde termijn.

 1. Derden

Shape online mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.

 1. Uitvoering opdracht

9.1. Shape online zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

9.2. Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan shape online verstrekt, die noodzakelijk zijn voor shape online om de opdracht uit te voeren.

9.3. Als Opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag shape online de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. Shape online is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat shape online is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

 1. Wijziging opdracht

10.1. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.

10.2. Shape online kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. Shape online zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.

10.3. Shape online mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van Opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

 1. Opschorting, ontbinding

11.1. Shape online mag de opdracht opschorten als shape online door omstandigheden (die buiten zijn invloedssfeer liggen of waarvan shape online niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen.

11.2. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.

11.3. Shape online mag nakoming van de opdracht opschorten als Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet Shape online dan schadevergoeding betalen of schadeloosstellen.

 1. Tussentijdse opzegging

12.1. Als shape online de opdracht tussentijds opzegt, zal shape online zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan Opdrachtgever. Als de overdracht van de werkzaamheden voor shape online extra kosten meebrengt, komen de kosten voor rekening van Opdrachtgever.

12.2. Shape online mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:
• Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;
• Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;
• Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
• Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt; of
• Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

 1. Overmacht

13.1. Shape online hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.

13.2. Shape online kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan één maand dan mogen allebei de partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.

13.3. Als Shape online zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag shape online het nagekomen deel factureren.

 1. Eigendomsvoorbehoud

14.1. Alles dat shape online levert, blijft eigendom van shape online totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.

14.2. Opdrachtgever moet alles doen dat hij redelijkerwijs kan doen om de eigendommen van shape online veilig te stellen.

14.3. Als Shape online zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Shape online om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat Shape online deze terug kan nemen.

 1. Garanties

16.1. Shape online garandeert dat wat Shape online levert, voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering gesteld kunnen worden.

16.2. Deze garantie geldt niet wanneer Opdrachtgever het geleverde verkeerd gebruikt.

16.3. Deze garantie geldt ook niet als er een gebrek ontstaat door omstandigheden waar Shape online niets aan kan doen.

 1. Onderzoek

17.1. Opdrachtgever moet het geleverde onderzoeken op het moment dat hij het ter beschikking krijgt of wanneer de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Opdrachtgever moet onderzoeken of de kwaliteit en de kwantiteit van het geleverde klopt met hetgeen is overeengekomen en of het voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen.

17.2. Opdrachtgever moet eventuele zichtbare gebreken binnen veertien dagen na levering schriftelijk aan Shape online mededelen. Eventuele niet zichtbare gebreken moet hij dertig dagen na ontdekking daarvan schriftelijk aan Shape online mededelen. De melding moet een gedetailleerde omschrijving van het gebrek bevatten.

 1. Klachten

18.1. Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een maand melden.

18.2. Als Opdrachtgever een klacht op tijd indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.

18.3. Als Opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

18.4. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal Shape online de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door Opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden.

18.5. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van Shape online die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van Opdrachtgever.

 1. Aansprakelijkheid

19.1. Shape online is alleen aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Shape online.

19.2. Shape online is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat Shape online is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

19.3. De aansprakelijkheid van Shape online is steeds beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van €399,00.

19.4. De aansprakelijkheid van Shape online is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert.

19.5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Shape online.

 1. Privacy Statement

Shape online beschermt uw persoonlijke gegevens goed. U kunt onze privacy statement vinden op onze website: www.shapeonline.nl.

 1. Verjaringstermijn

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Shape online is één jaar.

 1. Vrijwaring

22.1. Opdrachtgever vrijwaart Shape online voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan Shape online toerekenbaar is.

22.2. Als derden Shape online aanspreken, zal Opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

22.3. Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag Shape online zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor Shape online, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 1. Intellectuele eigendom

23.1. Shape online behoudt alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.

23.2. Opdrachtgever mag de in het vorige lid genoemde zaken niet kopiëren (als dit niet voor intern gebruik is bij Opdrachtgever), aan derden tonen of ter beschikking stellen voor een ander doel anders dan waarvoor ze door Shape online verstrekt zijn.

 1. Geheimhouding

24.1. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal Shape online alle informatie van Opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.

24.2. Shape online zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als Shape online optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

24.3. Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Shape online niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.

 1. Nietigheid

Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

 1. Strijdige clausule

In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

 1. Toepasselijk recht

Nederlands recht.